top of page

Predbežné opatrenia 

Zostavil: JUDr. Erik Schwarcz

 

 

Predbežné opatrenia sú v praxi často využívaným nástrojom v civilnom procesnom práve. Tento inštitút je však veľmi špecifickým zásahom do práv osôb, ktoré sú zasiahnuté bez toho, aby súd vykonal rozsiahlejšie dokazovanie a konal vo veci samej. Z uvedeného dôvodu jeho aplikácia vyvoláva v praxi mnohé otázky, na ktoré reagovala súdna prax v Slovenskej republike i v Českej republike.

 

Cieľom predkladaného výberu z judikatúry je poskytnúť odbornej verejnosti rozhodnutia súdov relevantné pre prax, teda rozhodnutia, ktoré definujú základné aspekty predbežných opatrení alebo ktoré svojím obsahom menia doteraz vžitý pohľad na túto problematiku.

 

Účel inštitútu predbežného opatrenia, ako aj niektoré jeho aspekty zostáva zachovaný aj pri inštitúte neodkladných opatrení, ktorý ho nahrádza prijatím nových kódexov civilného procesného práva, t.j. Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku, a preto je táto publikácia relevantná aj po nadobudnutí účinnosti týchto nových kódexov (po 1. júli 2016) a môže slúžiť ako pomôcka pri ich praktickej aplikácii. 

 

Počet strán 240, cena 25 € s DPH

ISBN 978-80-89635-20-7

Termín vydania: 11/2015

 

 
bottom of page