top of page
Zalozne a zadrzne pravo v obcianskopravnych vztahoch_obalka.jpg

Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch      

Zostavila: Mgr. Michaela Hanáková

 

Záložné právo a zádržné právo predstavujú významné zabezpečovacie inštitúty a patria medzi tzv. práva k cudzím veciam. Táto publikácia sa venuje občianskoprávnej úprave inštitútu záložného a zádržného práva a jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa tejto problematiky. 

Publikácia je systematicky rozdelená do dvoch kapitol, ktoré sa ďalej členia podľa obsahu spracúvanej problematiky. Prvá kapitola sa venuje inštitútu záložného práva. Obsahuje súdne rozhodnutia týkajúce sa jeho charakteristiky, funkcií a účelu, zriadenia a vzniku, predmetu záložného práva, prevodu a prechodu zálohu, výkonu záložného práva, spôsobov zániku záložného práva, výmazu záložného práva z registra záložných práv alebo z osobitného registra, ako aj jeho premlčania. Druhá kapitola sa venuje inštitútu zádržného práva vrátane konkrétnych prípadov týkajúcich sa zádržného práva s dôrazom na predmet zadržania. 

Publikácia je určená nielen právnickej odbornej verejnosti, ale aj každému, kto príde do styku s inštitútom záložného a zádržného práva, pretože ponúka komplexný prehľad právnych názorov týkajúcich sa uvedenej problematiky.

 

Počet strán 288, cena 34 € s DPH

ISBN 978-80-89635-49-8

Termín vydania: 8/2021

 

 
bottom of page