top of page

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov   

Zostavili: Mgr. Lucia Budinská – Mgr. Veronika Vaseková

 

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR.

Publikácia je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá časť sa venuje bytom a druhá časť nebytovým priestorom. Každá časť obsahuje zozbieranú a spracovanú relevantnú judikatúru, ktorá sa venuje nájomnej zmluve, jej náležitostiam, právam a povinnostiam vyplývajúcim z nájomného vzťahu vrátane povinnosti platiť nájomné, ako aj skončeniu nájmu. Vnútorné členenie publikácie bolo navrhnuté tak, aby sa čitateľ mohol rýchlo a ľahko orientovať.

Rozhodnutia českých súdov boli preložené do slovenského jazyka a vhodne upravené tak, aby boli pre slovenského čitateľa ľahko zrozumiteľné.

Jednotlivé právne vety sú často doplnené odôvodnením, ktoré je spravidla skrátené a upravené, aby čitateľovi poskytovalo základný prehľad o obsahu rozhodnutia.

Veríme, že publikácia bude pre čitateľov cenným zdrojom právnych názorov.

 

Počet strán 374, cena 33 € s DPH

ISBN 978-80-89635-28-3

Termín vydania: 12/2016

 

bottom of page