top of page

Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami

Zostavil: JUDr. Jaroslav Macek

 

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra.

 

Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia súdov (vrátane prvorepublikových i rakúskych pred rokom 1914), ktoré sú pri niektorých nezmenených základných princípoch konkurzného práva aktuálne aj pre dnešnú právnu prax. Gro výberu tvorí judikatúra slovenských súdov, najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj krajských a okresných súdov a Ústavného súdu SR.

 

Podstatná časť publikácie má svoj pôvod v rozhodnutiach zahraničných súdov, pre blízkosť právnej kultúry a spoločnú históriu logicky najmä českých (Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR, ale aj Vrchných súdov v Prahe a Olomouci), nájsť však možno aj rozhodnutia nemeckých súdov a rozsudky Súdneho dvora EÚ.

 

Kniha obsahuje aj viacero dosiaľ nepublikovaných rozhodnutí krajských súdov.

 

Judikáty sú usporiadané do logických celkov (konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie) podľa predmetu rozhodnutia, pričom judikatúra pokrýva aj problematiku incidenčných konaní.

 

V publikácii možno nájsť aj rozhodnutia s veľmi praktickým uplatnením, v ktorých sa rieši napríklad problematika pohľadávok z leasingového vzťahu či spôsob vyplnenia prihlášky do konkurzného konania.

 

Judikáty sú na viacerých miestach doplnené inštruktívnymi poznámkami zostaviteľa.

 

Počet strán 536, pôvodná cena 39 € s DPH

ISBN 978-80-89635-16-0

Termín vydania: 4/2015

 

Dopredaj zásob - teraz za 18 € s DPH                                           
 
bottom of page