top of page
Repetitorium teorie statu.jpg

Repetitórium teórie štátu

Dominik Šoltys        

 

Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako propedeutický predmet, ktorý má študentom práva pomôcť pochopiť povahu, význam a fungovanie štátu a štátnej moci na účely ďalšieho právnického štúdia. V kontexte súčasných trendov sa ako obzvlášť dôležité javí ponúknuť študentom právnických fakúlt tie štátovedné poznatky, ktoré im umožnia pochopiť povahu, princípy a fungovanie moderného demokratického právneho štátu.

Zámerom zostavenia tohto repetitória bolo vytvoriť učebný text z jednotlivých oblastí teórie štátu, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy zo štátovedy, a to v rozsahu a podobe, ktoré sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučujú na všetkých právnických fakultách na Slovensku. 

Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy, definície a vnútornú štruktúru základných pojmov, kategórií, princípov a modelov štátovedného myslenia. Prehľadne pomocou usporiadania textu ozrejmuje systematickú a logickú nadväznosť jednotlivých pojmov a okruhov teórie štátu pri priebežnom štúdiu. Heslovitá podoba textu má napomôcť k rýchlemu a pochopiteľnému prístupu k základným pojmom, kategóriám, princípom a modelom v štátovede, ako aj k vzťahom medzi nimi. Ako vhodná učebná pomôcka môže preto poslúžiť študentom pred záverečným hodnotením alebo štátnymi skúškami.

 

Počet strán 142, cena 25 € s DPH 

ISBN 978-80-89635-51-1

Termín vydania: 4/2022

Formát: A4

bottom of page